Oldtimer Festival Veenendaal

Vrijwaring 2024

Vrijwaringsbrief Oldtimerfestival Veenendaal 2024/deelnemers

 – Vrijwaring –

Vrijwaringsclausule

 

Ondergetekende, deelnemer (A), aan de door Stichting Oldtimer Festival Veenendaal te organiseren activiteiten op zaterdag 15 juni 2024, verklaart dat hij/zij zich bewust is van het feit dat deelname hieraan zowel voor hem/haar als voor derden, waaronder begrepen bezoekers, andere weggebruikers, publiek, enz. evenals voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden, risico’s voor schade/letselschade/zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. Hieronder genoemde deelnemer (A) neemt deze risico’s nadrukkelijk voor zijn/haar rekening.

Stichting Oldtimerfestival Veenendaal en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade die deelnemer (A) in verband met dit evenement lijdt of door zijn/haar toedoen of nalaten aan derden toebrengt.

Deelnemer (A) vrijwaart Stichting Oldtimerfestival Veenendaal en haar medewerkers voor alle aanspraken van derden uit dien hoofde. 

Deelnemer (A) verklaart dat hij/zij zich op de openbare weg zal houden aan de verkeersregels en verkeersborden op basis van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw).

Deelnemer (A) verklaart dat hij/zij de Stichting Oldtimerfestival Veenendaal en/of haar medewerkers, noch de in de door hen ontvangen brieven/stukken genoemde personen, aansprakelijk zal stellen of houden voor enige door hem/haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen.

Deelnemer (A) verklaart zich voldoende verzekerd te hebben tegen aansprakelijkheid voor schade en eventueel letsel.

TOERTOCHT  I  OLDTIMERSHOW  I  MARKT  I  ETEN EN DRINKEN  I  KINDERACTIVITEITEN

WWW.OLDTIMERVEENENDAAL.NL